Matusetoetus

Kuna endiselt tuleb võrdlemisi palju ette olukordi, kus inimesed ei tea, et on alates 01.01.2018 on võimalik taotleda matusetoetust, siis koondan siia kogu informatsiooni sellest.

Kui seni said riiklikku matusetoetust taotleda vaid toimetulekuraskustes isikud, siis alates sellest aastast on see mõeldud kõigile. Kuid hoolimata sellest, et riik on arvestanud 250-eurose toetuse maksmisega, sõltub kättesaadav summa kohaliku omavalitsuse otsusest.

Mille alusel raha jaotatakse?

Raha omavalitsustele jaotamisel kasutatakse rahandusministeeriumis välja töötatud valemit, mis võtab aluseks piirkonnas elavate tööealiste ja eakate osakaalu. Ehk põhiosa vahenditest jaotub vastavalt piirkonna eakate arvule. Kuna igal kohalikul omavalitsusel on oma piirkonna inimeste vajadustest parem arusaam, on jäetud omavalitsustele voli ise otsustada kellele ja kui suurt toetust nad maksavad ning riik toetab neid selle rolli täitmisel. Vahendite eraldamisel võttis riik indikaatoriks 250 eurot, millega kohalik omavalitsus saaks matuste korraldamist keskmiselt toetada, kuid see ei kohusta sellises suuruses matusetoetust välja maksma.

Kuidas on Tallinnas?

Tallinna linnas on lisatud matusetoetus universaaltoetuste alla. See tähendab, et matusetoetust saavad taotleda kõik, kes korraldavad matust isikutele, kes lahkusid meie hulgast alates 1. jaanuar 2018 ning kelle viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Tallinna linn. Toetus on kõigile 250 eurot. Taotlusi toetuse saamiseks saab esitada kolme kuu jooksul ning seda ka tagasiulatuvalt kolm kuud alates toetuse maksmise algusest.

Toetust saab taotleda tuues taotluse lahkunu elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda või Tallinna Perekonnaseisuametisse, saata see nimetatud asutustesse posti või digitaalselt allkirjastatud e-kirja teel. Taotluse vormi saab Tallinna kodulehelt. Koos taotlusega tuleb esitada surma tõendav dokument. Taotluse allkirjastamisega kinnitab taotleja, et korraldab matused ja kannab tsiviilõiguslikku vastutust teiste isikute toetuse taotlemise õigust omavate isikute ees. Toetuse taotleja elukoht ei pea rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linn. Kui toetust taotleja ei ole surnuga sugulane või tema elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole sama surnu viimase elukohaga, märgitakse taotluses, miks taotleja matused korraldab. Sotsiaalhoolekande osakondadel ja Tallinna Perekonnaseisuametil on õigus nõuda matuste korraldamise kohta täiendavaid tõendeid (ehk maksmist tõendavaid dokumente). Matusetoetus makstakse nõuetekohase taotluse esitamisest kümne tööpäeva jooksul.

Taotluse vorm on leitav SIIN